Dr Gokula Krishnan

Head – HealthCare

m: 93608 69771

Priyadharshini Suryakala

Centre Head – Sevalaya’s Samaritan Gramodharan Samithy

m: 73737 32349

e: centre.head.gudalur@sevalayasamaritan.org

P Prasanna

Vice President – Donor Relations

m: 99414 50444

L N Anupriya

Head – Volunteers

m: 90802 65930